Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden @ The Lake Events

Groningen, juni 2021

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • @ The Lake Events: @ The Lake Events, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. @ The Lake Events kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen.
  • Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met @ The Lake Events een overeenkomst aangaat (door een boeking (online) te plaatsen)

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden van @ The Lake Events. De Wederpartij moet de algemene voorwaarden van @ The Lake Events aanvaarden bij elke boeking. Dit geldt ook voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij @ The Lake Events derden betrekt. In de algemene voorwaarden staat wat @ The Lake Events verwacht van de wederpartij en wat de wederpartij kan verwachten van @ The Lake Events.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats vinden indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf zijn overeen komen.

4. @ The Lake Events behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

7. Wederpartij geeft toestemming aan @ The Lake Events voor het maken en publiceren van foto’s en video’s voor promotionele doeleinden.

8. Wederpartij geeft toestemming aan @ The Lake Events voor het versturen van promotionele mailberichten.

9. De wederpartij heeft de mogelijkheid om de algemene voorwaarden door te nemen, daar de algemene voorwaarden ook zijn opgenomen op de website van @ The Lake Events. De wederpartij heeft daardoor de mogelijkheid om te allen tijde de algemene voorwaarden door te nemen/ te raadplegen.

Artikel 2. Overeenkomsten

1. De overeenkomst tussen @ The Lake Events en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de boeking online is geplaatst, waarbij alle stappen zijn doorlopen en de wederpartij hiervan een bevestiging ontvangt.

2. @ The Lake Events behoudt zich het recht voor om boekingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, ook als alle stappen van het proces online zijn doorlopen inclusief te betaling.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen Wederpartij

1. @ The Lake Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft @ The Lake Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien @ The Lake Events dit noodzakelijk acht, heeft @ The Lake Events het recht om het assortiment qua drank en food aan te passen.

4. De Wederpartij zorgt er tijdens de online boeking voor dat alle benodigde gegevens, waarvan @ The Lake Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5. @ The Lake Events houdt geen rekening met allergieën en dieetwensen voor de hapjes en de borrelplank. Wel zorgt @ The Lake Events ervoor dat het aanbod divers is en daarmee al aan de gemiddelde landelijke vraag wordt voldaan.

6. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Wederpartij, komt voor rekening van de Wederpartij. Een Wederpartij die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd.

7. @ The Lake Events communiceert het aanbod op de website en behoudt zich ook het recht om enkel dit aanbod te presenteren aan de Wederpartij.

8. Uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de reservering heeft de Wederpartij de mogelijkheid om nog extra personen toe te voegen aan de boeking tot 12 (volwassen) personen in totaal. Waar per boeking een minimaal aantal personen van 4 personen geldt. Het is na de online boeking niet meer mogelijk om het aantal personen te verlagen, enkel is het mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen. In het geval het aantal passagiers de maximale capaciteit van het vaartuig overschrijdt, heeft @ The Lake Events het recht om passagiers te weigeren.

9. Bij no show worden de reeds betaalde bedragen niet teruggestort. In geval van de aanwezigheid van minder passagiers dan afgesproken zal het tarief niet overeenkomstig naar beneden aangepast worden.

10. @ The Lake Events kan regels stellen met betrekking tot het gedrag van de Wederpartij en diens gasten. Indien blijkt dat Wederpartij (of een persoon uit het gezelschap van Wederpartij) zich niet conform deze gedragsregels van @ The Lake Events gedraagt, behoudt @ The Lake Events zich het recht voor de overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk te ontbinden en wordt de vaartocht beëindigd. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

11. Aan boord ligt de leiding bij de schipper van @ The Lake Events. Tijdens de vaart behoudt @ The Lake Events zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van een eventueel besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper van @ The Lake Events onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper de vaartocht direct beëindigen. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Het gooien met glazen kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht.

12. Het is nadrukkelijk verboden om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. De schipper van @ The Lake Events is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij / zij van mening is dat de situatie onveilig is. Daarnaast wordt er ook geen alcohol onder 18 geschonken. De wettelijke leeftijd om deel te nemen aan de vaartocht met alcoholische versnaperingen is minimaal 18 jaar. Wel is het mogelijk om onder 18 jaar fris of water te drinken. Ook dit vormt een onderdeel binnen het standaard arrangement.

Artikel 4. Prijzen en betaling

1. De door @ The Lake Events gehanteerde prijs per persoon is inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor ontstaat, is @ The Lake Events gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen mocht dat nodig zijn.

3. Betaling vindt altijd plaats voorafgaand en tijdens de boeking via de website of via een betaalverzoek. Pas nadat @ The Lake Events de betaling heeft ontvangen is de reservering definitief. Tijdens de vaart is het nog mogelijk om extra diensten bij te boeken mocht daar sprake van zijn. In dit geval dient de wederpartij direct tijdens de vaart of ieder geval voordat de vaart is voltooid dit (extra) bedrag via een PIN betaling, een betaalverzoek of een QR code te voldoen

4. Na de betaling ontvangt de wederpartij een factuur van @ The Lake Events voor de boekhouding en voorzien van het BTW tarief dat geldt voor @ The Lake Events.

5. Betaling geschiedt in euro’s op het IBAN nummer van @ The Lake Events.

6. Prijzen staan vast, zoals vermeld op de website van @ The Lake Events, te noemen €150 inclusief BTW voor de huur van het ponton + benzine + schipper per vaartocht (van 2 uur) met een minimaal aantal personen van 4 per vaartocht. Voor het nuttigen van de hapjes en de drankjes een bedrag van €19,95 inclusief BTW per persoon extra. Mogelijkheid tot extra bijboeken van 8 extra personen tot een maximum aantal personen van 12. Bedrag voor elke 5e tot 12e persoon extra €19,95 incl. BTW per persoon extra. 

Artikel 5. Annuleringen, no-show, opschorting en ontbinding

1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van @ The Lake Events en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.

2. Het feit dat de Wederpartij niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no show) kan nimmer gelden als een correcte annulering. De Wederpartij heeft dan geen recht op restitutie. @ The Lake Events wacht altijd 10 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Wederpartij en zijn gasten. Indien de Wederpartij en zijn gasten na het verstrijken van deze 10 minuten nog steeds niet volledig aanwezig is zal @ The Lake Events gaan varen met de gasten die er wel zijn. Is er na 5 minuten nog geen enkele gast dan zal @ The Lake Events de Wederpartij contacten. Bij geen gehoor wacht en 15 minuten extra wachttijd zal @ The Lake Events @ The Lake Events het beschouwen als een no-show en wegvaren van de opstapplaats, waarna er geen recht is op compensatie in de vorm van het inhalen van de gemiste vaartijd.

3. Annulering van een boeking door de Wederpartij kan alleen na goed overleg met @ The Lake Events waarbij @ The Lake Events de opgegeven reden ook beschouwd als overmacht. @ The Lake Events moet dit ook schriftelijk bevestigen, waarna de boeking ook pas na het versturen van de bevestiging is geannuleerd. Iets minder weer kan niet als reden worden opgegeven. Pas bij slecht weer, waar @ The Lake Events de veiligheid in acht houdt van haar gasten en personeel, zal @ The Lake Events overgaan tot annulering van de vaartocht op de dag zelf, waarbij er dan ook direct wordt gekeken in de planning naar een alternatief. Waarna in goed overleg een nieuw moment wordt ingepland. In het annuleringsproces is @ The Lake Events leidend. Waar onder slecht weer aanhoudende regen in combinatie met harde wind en/of bij onweer @ The Lake Events overgaat tot verplaatsen van de vaartocht. @ The Lake Events heeft op het ponton een windscherm, een loungebank met achterwand en een afdak over de gehele lengte en breedte.

4. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer verkrijgt de Wederpartij in een dergelijk geval de mogelijkheid om de reservering direct kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat er direct een nieuwe boeking wordt ingepland.

5. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door @ The Lake Events, zal @ The Lake Events in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden op een later moment, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.

6. In het geval een Wederpartij (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met @ The Lake Events niet of niet tijdig na komt, heeft @ The Lake Events het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van @ The Lake Events met betrekking tot onder andere schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan @ The Lake Events feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van @ The Lake Events gevergd kan worden.

7. Mocht het zo zijn dat een vaartocht niet door kan gaan vanwege ziekte bij @ The Lake Events of door andere ernstige zaken, dan zal @ The Lake Events dit tijdig communiceren, waarna er gekeken kan worden naar een nieuw moment in het seizoen/ een alternatieve datum om de vaartocht toch door te laten gaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid @ The Lake Events

1. Indien @ The Lake Events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van @ The Lake Events gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van @ The Lake Events en/of haar ongeschikte(n).

2. @ The Lake Events is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat @ The Lake Events uit is gegaan van door de Wederpartij (of diens gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn gasten.

3. @ The Lake Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen @ The Lake Events en Wederpartij.

4. @ The Lake Events is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Wederpartij meeneemt op het vaartuig.

5. @ The Lake Events is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van @ The Lake Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan @ The Lake Events toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. @ The Lake Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. @ The Lake Events kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

7. Indien @ The Lake Events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van @ The Lake Events beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van @ The Lake Events zal uitkeren. Indien de verzekeraar van @ The Lake Events niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van @ The Lake Events beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. De Wederpartij vrijwaart @ The Lake Events tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen @ The Lake Events en de Wederpartij bestaande overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Wederpartij

1. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van @ The Lake Events, kan Wederpartij volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat @ The Lake Events een beroep doet op haar verzekering.

2. De Wederpartij en diens gasten of degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor @ The Lake Events is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Wederpartij en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor schade die is veroorzaakt door enige zaak waarvan zij de houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 8. Overmacht

1. @ The Lake Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. @ The Lake Events kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens @ The Lake Events tot aan dat moment te voldoen. @ The Lake Events is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop @ The Lake Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor @ The Lake Events niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van @ The Lake Events of van derden daaronder begrepen. @ The Lake Events heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert

Artikel 9. Klachten

1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij @ The Lake Events ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klachten.

2. @ The Lake Events maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal @ The Lake Events de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Wederpartij aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal @ The Lake Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle overeenkomsten tussen @ The Lake Events en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen tussen @ The Lake Events en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

Artikel 11. Disclaimer

1. @ The Lake Events behoudt het recht om op elk moment de inhoud op de website aan te passen zonder daarover een mededeling te plaatsen

2. @ The Lake Events spant zich in om de inhoud op de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. @ The Lake Events kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

3. Alle rechten van intellectuele eigendom, indien hier sprake van is, liggen bij @ The Lake Events. Kopiëren en verspreiden van copy op de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van @ The Lake Events.

4. @ The Lake Events behoud het recht om de punten in de disclaimer en overige punten in de algemene voorwaarden aan te passen.

CONTACT 

Mail: info@thelake.events 

Telefoon: +316-21841546 

Facebook  

Instagram